Nasze specjalizacje

Prawo to zbiór norm, które dotyczą różnych dziedzin życia, w tym m.in. stosunków gospodarczych, majątkowych, obrotu nieruchomościami. Aby zapewnić najwyższą jakość usług, specjalizujemy się w ściśle określonych aspektach. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w przepisach i wdrażamy je w podejmowane przez nas interwencje. Zapoznajemy się także z doktryną, interpretacjami przepisów, co pozwala trafnie dobierać podejmowane działania do specyfiki konkretnej pracy.

Obsługujemy klientów indywidualnych, a także małe średnie i duże firmy, w tym także spółki. Współpracujemy z podmiotami działającymi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Biegle posługujemy się specjalistycznym językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Do każdego zagadnienia podchodzimy w indywidualny i elastyczny sposób. Reprezentujemy interesy klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi. Sporządzamy i analizujemy także dokumenty kształtujące stosunki prawne między różnymi podmiotami. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat czynności podejmowanych w ramach specjalizacji. Możesz się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie, aby uzyskać więcej informacji.

Specjalizacja:

 1. Zamówienia publiczne:

 • doradztwo przy przygotowywaniu ofert oraz ich weryfikacja,
 • doradztwo w kontaktach z zamawiającym w szczególności uzupełnienia i doprecyzowanie oferty,
 • doradztwa w procedurach przetargowych zarówno zamawiającym, jak i oferentom,
 • obsługa kontraktów z zamówień publicznych,
 • obsłudze kontraktów z uwzględnieniem norm FIDIC,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • reprezentacja klientów w sporach z zamawiającymi.
 1. RODO:

 • konsultacje i przygotowywanie dokumentów,
 • obsługa firm w celu wdrożenia i kontroli przestrzegania procedur RODO,
 • audyt ustalający przestrzeganie przepisów RODO,
 • przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z przekazaniem danych osobowych,
 • opracowywanie polityki prywatności dla użytkowników usług internetowych,
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, sądowych i sądowo-administracyjnych,
 • szkolenia personelu z zakresu procedur RODO.
 1. Prawo spółek handlowych:

 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych i innych przedsiębiorstw,
 • bieżąca obsługa prawna prowadzonej działalności gospodarczej i doradztwo w sprawach korporacyjnych w zakresie niezbędnym dla Klienta,
 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej,
 • przygotowywanie i opiniowanie m.in. projektów umów,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego oraz uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur związanych z łączeniem i przekształcaniem spółek handlowych,
 • postępowania upadłościowe i układowe.
 1. Prawo gospodarcze:

 • postępowania koncesyjne, o zezwolenia, licencje oraz wpis do działalności regulowanej,
 • przygotowywanie i sporządzanie pozwów z zakresu prawa gospodarczego,
 • opiniowanie projektów umów oraz pism,
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
 1. Prawo pracy:

 • udzielanie porad i wyjaśnień,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych takich jak regulaminy obowiązujące w miejscu pracy oraz regulaminy pracy,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umów o współpracę, umów o dzieło, umów o zachowaniu poufności,
 • pomoc przy ubieganiu się o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Polsce,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu stosunków pracy, wynagrodzenia i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych,
 • reprezentacja w sprawach sądowych,
 • obsługa procesów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym fuzji oraz przejęć zakładów.
 1. Audyt prawny (due diligance):

 • analiza zgodności działań podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • analiza organizacji przedsiębiorstwa pod względem działalności organów zarządzających i kontrolnych,
 • analiza umów handlowych zawartych z kontrahentami,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza umów z pracownikami,
 • analiza toczących się postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych.
 1. Prawo cywilne:

 • usługi w zakresie doradztwa w prawie cywilnym zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym,
 • przygotowywanie i sporządzanie pozwów dla osób fizycznych i prawnych,
 • usługi z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • doradztwo przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • reprezentacja przed sądami.
 1. Prawo procesowe i windykacja:

 • szczegółowa analiza sprawy Klienta oraz przygotowanie strategii procesowej w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu prowadzenia sporu,
 • przygotowywanie pism procesowych w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zastępstwo procesowe podczas rozpraw na wszelkich etapach postępowania.
 1. Prawo medyczne i farmaceutyczne:

 • rejestracja podmiotów leczniczych,
 • kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych w oparciu o stałą współprace jak i doraźne przypadki,
 • obsługa personelu medycznego w zakresie sprawy związanych z zatrudnieniem,
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie analizy i interpretacji przepisów,
 • reprezentacja w postępowaniach przed NFZ.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl