Kancelaria Prawnicza KaNet-Lex — kontakt

Kancelaria Prawnicza KaNet-Lex znajduje się w Katowicach, na ul. Modelarskiej 12 — kod pocztowy 40-142 Katowice. Klienci mogą się z nami skontaktować, odwiedzając osobiście siedzibę firmy lub poprzez numery telefonu:

Przed spotkaniem warto porozumieć się z pracownikami kancelarii, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konsultacji, jej zakresu czy dokumentów, które okażą się przydatne w jej trakcie. Odpowiadamy także na wiadomości mailowe przesłane na adres e-mail: biuro@kanet-lex.com.pl. Klienci mogą w nich przedstawić krótki opis sprawy, aby otrzymać wycenę usługi i szczegóły współpracy. Po uzupełnieniu i przesłaniu dokumentu pracownicy kancelarii skontaktują się Tobą.

Kancelaria Prawnicza „KaNet-Lex”

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice, Telefon: +48 32 204 27 51 oraz +48 601 554 566
e-mail: biuro@kanet-lex.com.pl

W każdej sprawie możesz się z nami skontaktować wypełniając poniższy formularz. Przedstaw krótko opis sprawy, a od razu otrzymasz wycenę, albo skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

  Naciśnięcie przycisku „Wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Kancelarię Prawniczą „KaNet-Lex” z siedzibą w Katowicach, ul.Modelarska 12, numer KRS 0000171326 w celu realizacji zapytania przekazanego poprzez wypełniony przeze mnie formularz kontaktowy.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Kancelaria Prawnicza „KaNet-Lex”

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  Administratorem Pana/i Danych jest:

  • Kancelaria Prawnicza „KaNet-Lex” z siedzibą: w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
  2. Umowa/ pełnomocnictwo, której jest Pani/Pan stroną, lub
  3. Prawnie usprawiedliwione cele niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

  Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

  Okres przechowywania danych:

  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania

  Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

  Pani/Pana dane:

  nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

  Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

  ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
  +48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
  biuro@kanet-lex.com.pl